DISCLAIMER
Lees deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy aandachtig voordat u gebruik maakt van deze website.

 

De internetdiensten en websites van Provarius worden u ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy hebt aanvaard. Door de internetdiensten en (of) websites van Provarius te gebruiken c.q. te bezoeken, wordt u geacht de volledige toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy te hebben aanvaard.


Gebruiksvoorwaarden

Internetdiensten en Websites. 

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van de internetdiensten en websites van Provarius zijn (intellectueel) eigendom van Provarius, voor zover deze rechten niet toebehoren aan derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld door middel van de internetdiensten en websites van Provarius. Het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen databankrechten, verband houdend met de internetdiensten en websites berust bij Provarius en wordt uitgeoefend. Uit het gebruik van de internetdiensten en (of) het bezoek van de websites van Provarius erkent u de (intellectuele) eigendomsrechten van Provarius, alsmede eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van haar toeleveranciers en andere derden, op de inhoud van de internetdiensten en websites van Provarius en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie. U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Provarius slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is u niet toegestaan om de inhoud van de internetdiensten en websites van Provarius en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.
Provarius en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie die u via de internetdiensten en websites van Provarius raadpleegt en gebruikt en sluiten aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid van de via de internetdiensten en websites van Provarius geregistreerde en aangeboden informatie. Provarius en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Provarius. U dient de eventueel door Provarius te verstrekken instructies na te leven.
U dient zich te onthouden van:


• ieder gebruik van de internetdiensten en websites van Provarius op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor Provarius of gelieerde ondernemingen, voor klanten van Provarius of voor derden;


• het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten en websites van Provarius heeft verkregen;


• het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van de internetdiensten en websites van Provarius, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan;


• het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.
Op het gebruik van de internet diensten en websites van Provarius is Nederlands recht van toepassing.